Haldusreform ja Orava vald

21.detsembril 2016.a kinnitasid Orava ja Vastseliina volikogud ühinemislepingu ning volikogu esimehed Ilmar Ploom ja Urmas Juhkam kirjutasid Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingule alla.

Ühinemisleping

...............................................................................................................................................................................

Rahvaküsitluse tulemused

18. ja 20. novembril 2016.a toimus rahvaküsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada elanike arvamus Orava valla ja Vastseliina valla ühinemise kohta.

Rahvaküsitluses osales 207 inimest.

Küsimusele:  „Kas toetate Orava valla ja Vastseliina valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?"  JAH vastanute arv: 163 ehk 80,3 %

Küsimusele:  „Kas toetate Orava valla ja Vastseliina valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?"  EI vastanute arv: 40 ehk 19,7 %

Osaluse % oli 32,5.

 

Küsitlustulemused kinnitatakse ühinevate valdade volikogude poolt kümne kalendripäeva jooksul pärast küsitluse lõppemist. Kas ühineda või mitte, sellesisuline otsus tuleb volikogudel teha detsembrikuus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastseliina Vallavolikogu tegi 31.augusti 2016.a otsusega nr 1-1.2/57 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" ettepaneku Orava Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus. Orava Vallavolikogu nõustus 14.septembri 2016.a otsusega nr 53 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine" ühinemisläbirääkimistega. Ühinemisläbirääkimiste tulemusena on koostatud ühinemislepingu projekt koos lisadega, mille eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus kohalik omavalitsuse üksus.

Orava Vallavolikogu otsustas 12.oktoobri 2016.a istungil suunata avalikustamisele Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu projekti. Projekt avalikustatakse ajavahemikul 17.oktoober 2016 kuni 07.november 2016.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele saab esitada hiljemalt 7.novembriks 2016.a kirjalikult Orava Vallavalitsuse aadressil Pargi tee 2 Orava küla Orava vald 64101 Põlvamaa või e-posti aadressil vald@orava.ee

Ühinemislepingu projekti ja selle lisadega saab tutvuda  avalikul väljapanekul Orava Vallavalitsuses, Orava ja Hanikase Raamatukogudes lahtiolekuaegadel ja SIIN

 

Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu projekti tutvustavad koosolekud toimuvad:

·         01.novembril 2016 kell 18.00 Orava vallamajas

·         01.novembril 2016 kell 19.00 Kahkva koolimajas

·         03.novembril 2016 kell 9.00 Hanikase külakeskuses

·         03.novembril 2016 kell 17.00 Lepassaare raudteejaamas

..............................................................................................................................................................

Küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks

Rahvaküsitlus Orava valla ja Vastseliina valla ühinemise kohta  viiakse läbi  18.novembril 2016 ja 20.novembril 2016.

Orava valla elanikud saavad oma arvamust avaldada ja ühinemise poolt või vastu hääletada:

18.11.2016 Orava vallamaja I korrus kella 10.00-19.00

20.11.2016 Orava vallamaja I korrus kella 10.00-19.00

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse  kantud elukoha andmetel elab püsivalt Orava vallas.

Pühapäeval, 20.novembril 2016.a võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist.

 

Komisjoni tel 7999361, e-post: vald@orava.ee

...............................................................................................................................................................................

1. Orava vallale tehtud ettepanekud ühinemisläbirääkimiste alustamiseks:

Räpina valla ettepanek

Põlva valla ettepanek

Värska valla ettepanek

Võru linna ettepanek

Misso valla ettepanek

2. Orava valla vastused ühinemisläbirääkimiste ettepaneku teinutele:

Vastus Räpina vallale 

29.märtsil 2016.a võttis volikogu vastu otsuse lõpetada läbirääkimised Räpina vallaga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle (volikogu otsus)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastus Põlva vallale

Komisjonide protokollid asuvad Põlva valla kodulehel: http://www.polva.ee/haldusreform-2016

Ühinemislepingu projekt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastus Värska vallale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastus Võru linnale

 

3.Orava valla poolt tehtud ettepanek:

Lasva Vallavolikogule, Võru Vallavolikogule ja Sõmerpalu Vallavolikogule 

Võru Vallavolikogu vastus