SOTSIAALKORTERIT TAOTLEMA ÕIGUSTATUD ISIKUD. SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMISE TINGIMUSED JA ALUSED

Sotsiaalkorteri taotleja

Sotsiaalkorteri taotlejad võivad olla järgmised isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Orava vallas:

1) seadusejärgsete hooldajateta vanurid;

2) isikud, kellel on tervislikel põhjustel raskusi liikumise või endaga toimetulekuga;

3) puudega isikud, kellel on raskusi igapäevatoimetulekuga;

4) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavad vähekindlustatud ja probleemsete lastega pered;

5) orvud;

6) isikud, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;

7) isikud, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suutelised eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning seetõttu on raskendatud nende toimetulek;

8) erandjuhul isikud, kelle kohta Orava Vallavolikogu sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) on teinud vastava põhjendatud ettepaneku.

Taotlejatele, kelle aadressiandmed Eesti rahvastikuregistris ei ole Orava  vallas, eraldatakse sotsiaalkorter võimalusel järgmistel juhtudel:

1) taotleja on tulnud lastekodust ja vahetult enne lastekodusse suunamist oli isiku elukoht Orava  vald;

2) taotleja vabanes kinnipidamiskohast ja vahetult enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukohaks Orava  vald;

3) isikul, kes ei oma alalist elukohta, kuid tema kohta on sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste- või politseiasutus oma ülesannete täitmise käigus teatanud, et isik viibib püsivalt Orava valla haldusterritooriumil ja eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist.

Sotsiaalkorteri lühiajalist kasutamist (kuni üks kuu) võib taotleda vabade pindade olemasolul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isik.

Sotsiaalkorteri taotlemine

Sotsiaalkorteri taotleja esitab vallavalitsusele sellekohase kirjaliku avalduse, milles märgitakse:

1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (nimi, isikukood ja kontaktandmed);

2) andmed eluruumi vajavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;

3) sotsiaalkorteri taotlemise põhjus.

Vallavalitsus vaatab laekunud avalduse läbi kuu aja jooksul ja teatab otsusest avaldajale. Vajadusel on vallavalitsusel õigus nõuda sotsiaalkorteri taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

Taotluse menetlemine

Taotluse vaatab läbi ja kuulab ära sotsiaalkomisjoni ettepaneku Orava valla sotsiaaltöötaja, kes esitab vastava eelnõu vallavalitsusele.

Täpsemat informatsiooni saab sotsiaaltöötaja käest