Elukoha registreerimine 

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.

Elukohaandmed on vajalikud riigi, kohalike omavalitsuste ja elanike teabevahetuse ja koostöö tõhustamiseks. Riigil on raske täita oma kohustusi elanike ees, kui puudub nende kohustuste täitmiseks vajalik teave.

NB! Elukohaandmed ei anna mingeid õigusi omandi käsutamiseks või kasutamiseks. Kui omanik annab loa märkida elukohaks temale kuuluvate ruumide aadress, ei teki ruumides elavatele inimestele mingeid täiendavaid õigusi neile ruumidele ega omanikul elukoha registreerimise faktist täiendavaid õiguslikke kohustusi.

 

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel; kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Elukohateade esitatakse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosa valitsuse) rahvastikuregistriga tegelevale allüksusele või ametnikule (registripidajale) isiku uude kohta elama asumisel või elukoha muutmisel Eestis, elama asumisel välisriiki või välisriigist Eestisse elama asumisel.

Elukoha andmete muutumist saab esitada:

  • digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud (www.id.ee);
  • riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu);
  • kirjalikult, elukohateadet saab täita kas kohapeal või saata postiga.

 

Vajalikud dokumentid elukohateate esitamisel:

  • elukohateade. Blanketid - doc vorm (salvestatav ja digiallkirjastatav); pdf vorm (täidetav, salvestatav, digiallkirjastatav, prinditav);
  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja digitaalallkirja puhul ja isiklikul kohalem ilmumisel);
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või ruumi omaniku nõusolek allkirjana elukohateatel või eraldi dokumendina - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel e-posti teel või riigiportaali e-teenuseid kasutades kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha andmete esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel. Kui ruumi omanike vahel on kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse kaasomanike nõusoleku asemel kaasomanike kokkulepet tõendav dokument;
  • laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam.

Elukohateatel kinnitatakse allkirjaga rahvastikuregistrisse kandmiseks esitatud elukoha andmete õigsust. Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.

Allikas: Siseministeerium