Alates 01.07.2015 kehtib uus ehitusseadustik, millega saate tutvuda Riigi Teatajas. 

Ehitusseadustiku kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloa kohustusega hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks enam kui 33 % esialgsest mahust või juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Ehitusseadustikus on toodud nõuded ehitusprojektile, ehitusloale, kasutusloale, ehitusteatisele ja kasutusteatisele.

Ehitise laiendamise korral alla 33 % tuleb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Üle 60 m²-se ehitisealuse pinnaga ja üle 5 m kõrge ehitise püstitamiseks ja olemasoleva ehitise laiendamise korral üle 33 % tuleb taotleda ehitusluba. Enam ei väljasta kohalik omavalitsus arhitektuurseid ja ehituslikke lisatingimusi ja kirjalikke nõusolekuid 20-60 m²-se ehitisealuse pinnaga ehitiste püstitamiseks. Selliste ehitiste puhul tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga. Ehitusseadustik kaotab väikeehitise mõiste ja ka kirjaliku nõusoleku mõiste. 

Teatiste ja loataotluste (ehitus- ja kasutusload, ehitusteatised, projekteerimistingimused) vormid saab Majandus- ja taristuministeeriumi kodulehelt  https://www.mkm.ee/et/ehitisregister .