Orava valla sotsiaaltoetused

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse lapse ühele vanemale lapse sünni puhul, kui vastsündinu elukohaks Eesti rahvastikuregistris on Orava vald.

Sünnitoetust makstakse taotlejale 260 eurot lapse kohta. Toetus makstakse kahes osas järgmiselt:
1) pärast lapse sünni registreerimist 130 eurot;
2) lapse aastaseks saamisel ning tingimusel, et lapse elukoht Eesti rahvastikuregistris on jätkuvalt Orava vald, 130 eurot.

Kui lapse elukoht enne tema aastaseks saamist muutub ja Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole lapse elukoht enam Orava vallas, sünnitoetuse teist osa vanemale ei maksta.

Matusetoetus

Matusetoetust makstakse isikule, kes korraldab Orava valla rahvastiku registrisse kantud elaniku surma puhul lahkunu matused, olenemata korraldaja elukohast ja sugulusvahekorrast.

Matusetoetuse suuruseks on 100 eurot.

Matusetoetus makstakse surmatunnistuse esitamisel Orava Vallavalitsuse kassast või kantakse matuse korraldajale pangaarvele.

Orava Põhikooli esimesse klassi astuja toetus

Kooli alustamise toetust makstakse lapse ühele vanemale üks kord lapse põhihariduse omandamise alustamisel.

Kooli alustamise toetust makstakse 65 eurot lapse kohta.

Antud toetus makstakse kõigile esimesse klassi astujatele sõltumata nende elukohast.

Eakate sünnipäevatoetus

Eakate sünnipäevatoetust makstakse eakale inimesele 70ndal, 75ndal, 80ndal ja 80ndast eluaastast igal sünnipäeval.

Toetuse suurus on 10 eurot.

Prillide soetamise toetus

Toetust prillide soetamiseks makstakse inimesele, kes ise või kelle pere on sattunud toimetulekuraskustesse.

Toetust makstakse üldjuhul kuni 30 eurot.

Hooldus- ja abivahendite toetus

Toetust hooldus- ja abivahendite, proteeside (v.a hambaproteesid), tugiaparaatide ja teiste spetsiaalsete abivahendite soetamiseks makstakse abivahendite soetamisel toimetulekuraskusesse sattunud inimesele ning inimesele, kelle pere on sattunud toimetulekuraskustesse.

Toetust makstakse üldjuhul kuni 30 eurot.

Küttepuude ostu toetus

Toetust küttepuude ostuks, makstakse üks kord aastas vähekindlustatud üksikutele eakatele (70-aastased ja vanemad) ja puudega isikutele järgmistel tingimustel:

1)      taotlejal ei ole järglasi ega lähisugulasi, kes peaks tema eest hoolitsema

2)      taotleja pension ei ületa kahekordset rahvapensioni määra.

3)      taotleja ei oma metsakõlvikut.

Toetust küttepuude muretsemiseks võib erandkorras määrata ootamatult kriisiolukorda sattunud isikule või perekonnale.

Toetus makstakse välja  kuludokumentide esitamisel sularahas või pangaülekandega või antakse küttepuudena.

Toetust makstakse üldjuhul kuni 200 eurot.

Toetus igapäevase toimetuleku soodustamiseks

Toetust igapäevase toimetuleku soodustamiseks makstakse vähekindlustatud inimesele, kelle peres lapse kasvatamisel ja koolitamisel tekivad ajutised rahalised raskused.

Toetuse maksmisel arvestatakse lastega peredele toetust ühe lapse kohta üldjuhul kuni 30 eurot.

Toetust igapäevase toimetuleku soodustamiseks makstakse vähekindlustatud inimesele ettenägematute elukondlike vajaduste korral, et tagada pere toimetulek.

Toetust makstakse üldjuhul kuni 30 eurot.

Eelpool nimetatud toetust võib toetuse taotleja nõusolekul maksta ühendusele, mis osutab inimesele vajalikku ja sobilikku teenust.

Gümnaasiumi, kutse- ja kõrgkoolis käivate õpilaste toetus

Toetust makstakse gümnaasiumide, kutse-, ja kõrgkoolide õpilastele. Toetust makstakse õppeperioodil (10 kuud) iga kuu eest 8 eurot.

Lastekaitsepäeva toetus

Toetust makstakse eelkooliealistele lastele lastekaitsepäeval.Toetust makstakse ühekordselt 12 eurot lapse kohta.

Koolilõpetamise toetus

Toetust makstakse Orava Põhikooli lõpetajale 10 eurot ja gümnaasiumi, kutseõppeasutuse ja kõrgkooli lõpetajale 15 euro ulatuses.

Jõulutoetus paljulapselistele peredele

Toetust makstakse 4- ja enamlapselistele peredele. Toetust makstakse ühekordselt 20 eurot lapse kohta.

Lasteaia õppemaksu, kohatasu ja toiduraha toetus nelja- ja enamlapselistele peredele

Makstakse nelja- kuni kuuelapselisele peredele, kelle peres vanim laps on alla 18 aasta ja õpib, ühe lapse lasteaia õppemaks, kohatasu ja toiduraha vastavalt tegelikele kulutustele.

Seitsme- ja enamlapselisele perele, kelle peres vanim laps on alla 18 aasta ja õpib, nelja lapse lasteaia õppemaks, kohatasu ja toiduraha vastavalt tegelikule kulutusele.

Haigla ravi ja voodipäevatasu 50% kompenseerimise toetus

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele arve tasumist tõendav dokument.

Toetust makstakse ühe juhtumi kohta kuni 45 eurot. Toetust makstakse vahendite piisavuse korral.

Erakorralise abi visiiditasu 100 % kompenseerimise toetus

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele arve tasumist tõendav dokument. Toetust makstakse vahendite piisavuse korral.

Taastus ja hooldushaigla ravi 50 % kompenseerimise toetus

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele arve tasumist tõendav dokument.Toetust makstakse kuni 45 eurot ühe haigusjuhtumi kohta.Toetust makstakse vahendite piisavuse korral.

Hooldekodusse paigutamise toetus

Toetust makstakse vanuri hooldekodusse paigutamisel, kelle lähedased on majanduslikult raskes olukorras. Toetuse suurus on 45 eurot kuus. Vanuritele, kellel puuduvad lähedased ja keda on vajadus paigutada hooldekodusse makstakse hooldekodus oleku eest hoolduskulu puuduv osa (hoolduskulu miinus tema sissetulek – pension ja olemasolu korral puudetoetus)

Transporditoetus

Transporditoetust makstakse erivajadusega inimesele, kes ei saa hooldajatoetust ja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline kasutama iseseisvalt ühistransporti ning on sattunud toimetulekuraskusesse. Toetust makstakse üldjuhul kuni 64 eurot.

Jõulupaki toetus

Jõulupaki toetus antakse jõulupakina järgmiselt:

1)      Orava valla rahvastikuregistris olevatele lastele kuni põhikooli lõpuni

2)      Orava Põhikoolis õppivatele teiste valdade lastele

3)      vanaduspensionäridele

Vallavalitsus määrab jõulupaki hinna jooksval eelarveaastal ja korraldab jõulupakkide hankimise.