Orava Vallavalitsus sõlmis 2014.aasta detsembri lõpus uued töövõtulepingu valla teede lumetõrje teostamiseks aastatel 2014-2017. 

Orava valla I piirkond Kallas Agro OÜ

Orava valla II piirkond Fortis Ager OÜ 

Orava valla III piirkond Kallas Agro OÜ

Orava valla IV piirkond OÜ Orava Teenus

Sisuliselt ei ole tööde teostamise korras muudatusi võrreldes eelnevate aastatega. Lumetõrjet teostatakse avalikult kasutatavatel valla teedel, Orava küla parklate ja platside, Piusa külastuskeskuse ja Hanikase külakeskuse parkla ning Niitsiku kalmistu ja tuletõrje veevõtukohtade juurdepääsuteedel. Üldjuhul algab lumetõrje, kui koheva lume paksus teel on saavutanud 10 cm ja  sulalume paksus 5 cm ning hooldetsükli aeg on 24 tundi saju lõpust. Töö teostaja alustab lumetõrje töid vastavalt lume kriitilisele paksusele ja sellises järjekorras, mis on tema seisukohalt kõige otstarbekam. Orava külas asuvate asfaltkattega teedel on kehtestatud lume kriitilise piiri paksus 8 cm ja sulalume paksus 4 cm.

Mõnedel valla teedel sõidab ühistransport, niinimetatud õpilasliin. Need teed peavad vastama nõuetele kell 7.30 ja 14.30. Orava Vallavalitsus korraldab lumetõrjet ka valda sissekirjutatud elanike elamuteni, sealhulgas ka  Orava külas asuvate kortermajade sissesõiduteedel, mitte aga õuealadel. Nende teede puhul kehtivad üldised nõuded.

Keskmiselt on kortermajade  teepikkuseks 25 meetrit. Kui sissesõiduteele on pargitud sõidukid, siis lund ei lükata. Mõningatel vallateedel, mida ei kasuta Orava valla elanike registrisse kantud elamuomanikud ja  mida ei kasutata igapäevaselt, teostatakse lumetõrjet tellimise alusel.

Käesoleval aastal on probleemiks teede ääres kasvavad puud. Paljudel juhtudel ulatuvad oksad juba praegu tee kohale. Noorte puude oksad võivad tekitada probleeme sügisest alates. Kuna traktorid on küllaltki kõrged, siis peavad oksad olema lõigatud või kärbitud tee kohal 3,5 meetri kõrguseni. Võsastunud teede ääred tuleb puhastada. Maaomanikud on mõtlematult paigutanud tee äärde põllult korjatud kive. Suurema lume puhul, eriti veel tuisu korral ei ole tähistamata tee serv näha ja tee ääres kinni külmunud kivid ning muu risu lõhuvad masinaid. Majaomanikud peaks haljastuse rajamisel ja korrastamisel arvestama asjaolu, et talvel on vaja sissesõidutee lõpus lumi kuhugi paigutada ja traktor vajab ka ruumi ümberpööramiseks. Ohtlikult lähedal kasvavad madalad põõsad, väikesed puud, lillepeenrad ja muud nähtamatud väärtused tuleb tähistada. Teedele ei tohi jätta elektrikaableid. Ja kui paigutate tee äärde postkasti peaks mõtlema, kas siit ka sahk läbi mahub või lõpebki lumetõrje postkasti juures. Kõigist nähtavatest takistustest laekub info vallavalitsusele ja lumetõrjet ei teostata kuni takistuse likvideerimiseni. Täpsemat informatsiooni saab vallavalitsusest telefonil 799 9363 ja valla kodulehelt www.orava.ee.